ASOCIÁCIA HASIČOV VO VÝSLUŽBE
AHVV

Z činnosti

V prípade nejasností pre socialnu poisťovňu  (1.1.2008 - 31.12.2010)

 

Zákon 466/2019 27.12.2019  je to v článku III.   § 143 ak Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020

  1. Ustanovenie § 143t ods. 1, 2 a 3 sa od 1. januára 2020 nepoužije.  ( v par. 143t sa nepoužije červené)
  2. Hasičovi, ktorému služobný pomer skončil v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a ktorému ku dňu 31. decembra 2019 nie je priznaný výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok nevzniká.

 

V zákone 328/2002 z 28.06.2002 o sociálnom zabezpečení policajtov .....

Ustanovenie § 143t

(1) Hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)

(2) Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)

(3) Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 18.12.2019 zákon pani prezidentka podpísala. 

 

Dobojované !!!

Vážení priatelia oznamujem vám, že 29.novembra 2019, zasadaní NR SR bola schválená novela zákona 461/2003, v rámci ktorej bol zapracovaný aj  návrh na riešenie § 143t. Návrh novely, ktorý bol predložený na rokovanie NR SR a bez zmien schválený. Cieľ schválenej zmeny: Pokiaľ zákon podpíše prezidentka, od januára 2020 už nemôže byť spochybnené právo hasičov (ktorí ukončili služobný pomer v rokoch 2008 až 2010) poberať súbeh dôchodkov . Novela umožňuje aj skupine tých hasičov, ktorí poberajú výsluhový dôchodok a splnili podmienky pre priznanie starobného dôchodku, aby si v januári 2020 požiadali o jeho priznanie.

Ďakujem AHD. 

 

 

 

Prajem pekný deň.Zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2019

     MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do  medzirezortného pripomienkového konania nasledovne : 

1, V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15 a výsledok sa zaokrúhli smerom nahor). Pre výsluhové dôchodky na rok 2019 to bude pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok, nakoľko Sociálna poisťovňa určila sumu 2% z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku k 30.6.2018 8,70 EUR. Tzn. pri dobe trvania služobného pomeru 15 rokov bude suma zvýšenia v roku 2019 9,00 €, pri 16. rokoch 9,60 € atď. Keďže aj výsledná suma vydelená číslom 15 sa bude zaokrúhľovať na euro hore znamená to, že v prípade určenia priemernej mesačnej sumy napr. pre rok 2020 v hodnote 9,10 € bude zvyšovanie pervnou sumou o 0,70 centov za každý ukončený služobný rok.
2, Invalidné, vdovské a vdovecké výsluhové dôchodky sa budú zvyšovať "iba" pevnou sumou, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore.
3, Temín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania bol ustanovený na 12.2.2019.

     
Zvyšovanie dávok z výsluhového zabezpečenia je v novele zákona navrhnuté na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne,
Návrh "zabezpečuje" garanciu minimálnej miery valorizácie, t.j. zvyšovanie týchto dávok bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov (hasičov) a výšku  inflácie. 

 

 

 

 

 

Vyhrali sme bitku , nie však vojnu !  

Dnes 29.3. sme dostali z MV SR správu, že MV SR po rokovaniach so Sociálnou poisťovňou rozhodlo, že obnoví vyplácanie výsluhových dôchodkov hasičom, ktorí ukončili služobný pomer v priebehu rokov 2008 až 2010.

Uvedené rozhodnutie MV SR bude platiť do   rozhodnutia Najvyššieho súdu SR , keďže rozhodovacia prax v tejto veci nie je jednotná. Na základe tohto stanoviska bude ďalej postupovať. Do konečného vyriešenia situácie bude  hasičom doplatený výsluhový dôchodok aj za uplynulé tri mesiace.

Kroky MV SR má napĺňajú optimizmom. 

                       miko tono

 

 

 

   Odňatie  výsluhových dôchodkov hasičom, ktorých služobný pomer skončil v období od 01.01.2018 do 31.12.2010

 

AHVV v mene bývalých príslušníkov oslovila podpredsedu vlády a ministra vnútra SR, predsedu výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť a Prezidenta HaZZ s požiadavkou riešenia  uvedeného problému. 

 

 

Vážený pán prezident,

             v mene členov ASOCIÁCIE HASIČOV VO VÝSLUŽBE(AHVV), ako aj širšej dotknutej hasičskej verejnosti, manželiek či manželov terajších hasičov-dôchodcov, a tiež ich blízkych osôb, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s problémami ktorých ma za posledné mesiace opakovane informovali nielen viacerí bývalí profesionálni hasiči Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), v súčasnosti už starobní dôchodcovia, ktorým je poskytované výsluhové zabezpečenie a služby sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v tzv. osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, ale aj ďalší bývalí hasiči-dôchodcovia, ktorým je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v tzv. všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia.

 

V prvom prípade ide o skupinu bývalých hasičov-dôchodcov, ktorých služobný pomer skončil v prechodnom období od 01.01.2008 do 31.12.2010 po tom, čo boli začlenení do tzv. osobitného systému sociálneho zabezpečenia a dôvodom skončenia ich služobného pomeru bolo dovŕšenie dôchodcovského veku 62 rokov. Ich služobný pomer skončil na základe zákona, teda nie na ich žiadosť, podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

 

V druhom prípade o skupinu bývalých hasičov-dôchodcov, ktorí tento vek síce nedosiahli, no po splnení zákonných podmienok na priznanie výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa rozhodli služobný pomer skončiť dobrovoľne na základe ich žiadosti s tým, že budú ďalej pracovať v civilnom sektore a za odpracovanú dobu si po dovŕšení veku 62 rokov požiadajú o priznanie starobného dôchodku neskôr.

 

Všetci títo hasiči-dôchodcovia po skončení služobného pomeru požiadali úrad sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ÚSZ) o priznanie výsluhového dôchodku. Tieto dôchodky im boli za odslúžené roky v HaZZ, resp. uprávnych predchodcoch tohto zboru (bývalé verejné požiarne útvary okresných a krajských národných výborov, útvary bývalého Zboru požiarnej ochrany a pod.), priznávané bezproblémovo v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. V prílohe vydaných rozhodnutí boli okrem iného informovaní aj o tom, že pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku s nárokom na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení majú ako poberatelia takéhoto dôchodku nárok na výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške. V tejto súvislosti treba uviesť, že profesionálni hasiči HaZZ vysoko oceňujú Vaše zásluhy, na základe ktorých boli zákonom v členení do tzv. osobitného systému sociálneho zabezpečenia za rovnakých podmienok ako policajti, resp. príslušníci iných bezpečnostných zborov a služieb, či vojaci. V súčasnosti žiaľ mnohí zistili, že prechod do tohto systému nebol z hľadiska legislatívneho vyjadrenia vyjadrený bez problémov a hlavne nie spravodlivo bez prvkov diskriminácie.

 

Dnes je žiaľ situácia taká, že na základe výziev ÚSZ sú hasiči-dôchodcovia, ktorí sú poberateľmi výsluhových dôchodkov, žiadaní, aby predložili svoje žiadosti o priznanie starobných dôchodkov a tiež rozhodnutí Sociálnej poisťovne o priznaní starobných dôchodkov s poukazom na to, že podľa § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. im zanikol nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona. Ide pritom o prechodné ustanovenie, ktoré bolo zapracované do tohto zákona (novely zákona) nie z dôvodu, aby bol hasičovi-dôchodcovi odňatý výsluhový dôchodok, ale aby mu bola daná možnosť rozhodnúť sa, podľa ktorého systému sociálneho zabezpečenia chce byť primerane hmotne zabezpečený v starobe. Dôsledkom takéhoto postupu potom je vydanie rozhodnutia ÚSZ o odňatí výsluhového dôchodku spätne ku dňu priznania starobného dôchodku a samozrejme nadväzne i rozhodnutia o vrátení z tohto dôvodu neoprávnene vyplateného výsluhového dôchodku. Toto všetko sa deje bez súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, aby táto z tohto dôvodu tiež prepočítala hasičovi-dôchodcovi pôvodne vymeranú výšku starobného dôchodku, čo má za následok, že ho takto vystaví do postavenia osoby v hmotnej núdzi.  

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti sa musím stotožniť s prezentovaným názorom viacerých hasičov-dôchodcov, že uvedenú právnu úpravu považujú za diskriminačnú a jej dôsledky za krivdu, ktorá dnes spôsobuje v ich rodinách nielen finančné problémy, ale aj morálne škody a škody na zdraví vyvolávaním stresu z toho, z čoho budú v starobe žiť a aké bude ich hmotné zabezpečenie v starobe. Treba uviesť, že naznačený problém nemajú hasiči-dôchodcovia, ktorých služobný pomer skončil po 31.12.2010, a títo majú nárok tak na výsluhový dôchodok, ako aj starobný dôchodok. Rovnako tak sa netýka v rezorte vnútra bývalých policajtov, pri ktorých sa súbeh obidvoch dávok dôchodkového zabezpečenia nevylučuje. 

 

V tejto súvislosti musím v závere tiež poukázať na to, že odňatím výsluhových dôchodkov hasičom-dôchodcom, ktorých služobný pomer skončil v období od 01.01.2018 do 31.12.2010 a títo požiadali Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku, nie je riešené, resp. nie zodpovedá ani otázka, či sa ich zo zákona netýka aj vylúčenie doteraz poskytovaných služieb sociálneho zabezpečenia.

 

 

Vážený pán prezident,

 

verím, že aj pri Vašej náročnej práci si nájdete čas, aby ste naznačeným problémom mohli venovať svoju pozornosť. Za Vašu odpoveď v mene členov AHVV vopred ďakujem a v prípade potreby som pripravený osobne podať Vám podrobnejšie vysvetlenie toho, o čom tu píšem.

 

 

S úctou

 

                                                                                             

  Anton Miko