ASOCIÁCIA HASIČOV VO VÝSLUŽBE
AHVV

Kúpeľná starostlivosť

 

Kúpeľná starostlivosť

Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:
·  príslušníkovi Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a horskej záchrannej služby,
·  poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
·  poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
·  policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,
·  veteránovi protikomunistického odboja.
     Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva. Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje najmä v kúpeľno-liečebných a rehabilitačných zariadeniach MV SR:
·  kúpeľno-liečebný ústav ARCO v Trenčianskych Tepliciach,
·  kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ v Liptovskom Jáne,
·  kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA v Bardejovských kúpeľoch.
     Žiadateľ o kúpeľnú starostlivosť zasiela "Návrh na kúpeľnú starostlivosť" vystavený svojim ošetrujúcim lekárom príslušnému posudkovému lekárovi podľa trvalého bydliska:
Žiadateľ s bydliskom Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský  a Nitriansky kraj, poštová adresa: Odbor zdravotníctva SPSČaOÚ MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, sídlo: Gunduličova 2
Žiadateľ s bydliskom Banskobystrický a Žilinský kraj, adresa: Okružná 19, 974 86 Banská Bystrica
Žiadateľ s bydliskom Košický a Prešovský kraj, adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice
     Na základe "Návrhu na kúpeľnú starostlivosť" vystaveného ošetrujúcim lekárom, príslušný posudkový lekár MV SR pridelí žiadateľovi kúpeľnej starostlivosti poukaz na kúpeľnú starostlivosť.
     V prípade, že ochorenie alebo úraz s následnou indikovanou kúpeľnou liečbou vznikli v priebehu roka, odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR akceptuje aj návrhy na kúpeľnú starostlivosť zaslané posudkovým lekárom aj priebežne po celý rok.
     Pri výbere sa riadi najmä:
·  Indikačným zoznamom, ktorý je prílohou č.6 zákona č.577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
·  zdravotnou naliehavosťou a závažnosťou ochorenia,
·  vekom, dĺžkou výkonu štátnej služby,
·  služobným zaťažením,
·  predpokladom úspešnosti kúpeľnej starostlivosti vzhľadom na zlepšenie alebo stabilizáciu zdravotného stavu žiadateľa.
     Cestovné náklady pri kúpeľnej starostlivosti sa NEUHRÁDZAJÚ.