ASOCIÁCIA HASIČOV VO VÝSLUŽBE
AHVV

O nás

Ste na stránke:

Občianskeho združenia s názvom ASOCIÁCIA HASIČOV  VO VÝSLUŽBE.

Výpis zo stanov AHVV

A.   Preambula

Dňa 31. mája 2011 sa zišli členovia prípravného výboru a dohodli sa na založení. Občianskeho združenia s názvom ASOCIÁCIA HASIČOV  VO VÝSLUŽBE.

    Zároveň schválili tieto STANOVY ASOCIÁCIE HASIČOV  VO VÝSLUŽBE. Stanovy asociácie hasičov vo výslužbe  po ich registrácii na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sú záväzné pre všetkých členov Občianskeho združenia.

 

 

B.   Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1 - Názov a sídlo

1.    Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká občianske združenie: ASOCIÁCIA HASIČOV  VO VÝSLUŽBE skratka názvu AHVV (ďalej len „združenie“) so sídlom: ulica Koňhorská  2040,    013 03 Varín,  spôsobnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

 

 

Článok 2 - Právne postavenie a členská základňa

1.    Asociácia hasičov vo výslužbe je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

2.    Asociácia hasičov vo výslužbe je nepolitické, dobrovoľné, záujmové občianske združenie   príslušníkov, zamestnancov Hasičského a záchranného zboru a jeho právnych predchodcov, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo starobného dôchodku.

 

Článok 3 – Ciele  činnosti

1.    Cieľom činnosti Asociácie hasičov vo výslužbe je:

a)    združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov a zamestnancov Hasičského a záchranného zboru a jeho právnych predchodcov s cieľom vytvoriť spolupatričnosť, súdržnosť s hasičmi, ktorí sú v službe,

b)    podpora rozvoja kultúrnych vzťahov,

c)    preventívne výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi na školách a príprava a podpora „mladých požiarnikov“ pri športových súťažiach „ Plameň“,

d)    rozšírenie všeobecných vedomostí, výmena profesionálnych skúseností a informovanosť členov asociácie.

 

2.    Na dosiahnutie svojich cieľov sa zaväzuje:

a)    podporovať osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi, príslušníkmi,  zástupcami odborov Hasičského a záchranného zboru

b)    podporovať a zabezpečovať vo svojom okolí preventívne výchovnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, so zameraním na školy,

c)    podporovať výmenu profesionálnych skúseností,

d)    zvyšovať prestíž Hasičského a záchranného zboru,

e)    spolupracovať s Dobrovoľnou požiarnou ochranou , inými občianskymi združeniami a zložkami Integrovaného záchranného systému pri ochrane obyvateľstva,

f)     Vykonávať poradenskú činnosť a pomoc občanom pri mimoriadnych situáciách.